tiền gửi hiện tại:
0
số tiền cần thiết để nâng cấp bậc tiếp theo:
0
tiền gửi chính:
0
Số tiền ký quỹ duy trì VIP
0

Please sign in

khuyến mãi đặc biệt

trò chơi
khuyến mãi
qui tắc

SCR99 VIP PROGRAM

Lợi ích Cao cấp
Người quản lí Quan hệ -
Nâng Cấp tiền thưởng -
Tiền thưởng Sinh nhật -
Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày -
Giảm giá Hàng ngày
Sách thể thao -
Sòng bạc Trực tuyến -
Trò chơi -
Tiền thưởng hoàn trả tuần
Sách thể Thao -
Sòng bài Trực tuyến -
Trò chơi -
yêu cầu thành viên câu lạc bộ cao cấp
Tổng số tiền gửi hàng tháng -
Yêu cầu nâng cấp cấp độ
Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng -

Lợi ích Cao cấp
Người quản lí Quan hệ -
Nâng Cấp tiền thưởng 500,000
Tiền thưởng Sinh nhật 1,000,000
Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày YES
Giảm giá Hàng ngày
Sách thể thao 0.60%
Sòng bạc Trực tuyến 0.50%
Trò chơi 0.60%
Tiền thưởng hoàn trả tuần
Sách thể Thao 5%
Sòng bài Trực tuyến 5%
Trò chơi 5%
yêu cầu thành viên câu lạc bộ cao cấp
Tổng số tiền gửi hàng tháng LIFETIME
Yêu cầu nâng cấp cấp độ
Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng 125,000,000

Lợi ích Cao cấp
Người quản lí Quan hệ -
Nâng Cấp tiền thưởng 1,000,000
Tiền thưởng Sinh nhật 1,800,000
Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày YES
Giảm giá Hàng ngày
Sách thể thao 0.70%
Sòng bạc Trực tuyến 0.60%
Trò chơi 0.70%
Tiền thưởng hoàn trả tuần
Sách thể Thao 7%
Sòng bài Trực tuyến 6%
Trò chơi 7%
yêu cầu thành viên câu lạc bộ cao cấp
Tổng số tiền gửi hàng tháng 150,000,000
Yêu cầu nâng cấp cấp độ
Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng 250,000,000

Lợi ích Cao cấp
Người quản lí Quan hệ YES
Nâng Cấp tiền thưởng 2,000,000
Tiền thưởng Sinh nhật 2,800,000
Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày YES
Giảm giá Hàng ngày
Sách thể thao 0.80%
Sòng bạc Trực tuyến 0.70%
Trò chơi 0.80%
Tiền thưởng hoàn trả tuần
Sách thể Thao 8%
Sòng bài Trực tuyến 7%
Trò chơi 8%
yêu cầu thành viên câu lạc bộ cao cấp
Tổng số tiền gửi hàng tháng 300,000,000
Yêu cầu nâng cấp cấp độ
Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng 500,000,000

Lợi ích Cao cấp
Người quản lí Quan hệ YES
Nâng Cấp tiền thưởng 5,000,000
Tiền thưởng Sinh nhật 3,800,000
Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày YES
Giảm giá Hàng ngày
Sách thể thao 0.90%
Sòng bạc Trực tuyến 0.80%
Trò chơi 0.90%
Tiền thưởng hoàn trả tuần
Sách thể Thao 9%
Sòng bài Trực tuyến 8%
Trò chơi 9%
yêu cầu thành viên câu lạc bộ cao cấp
Tổng số tiền gửi hàng tháng 500,000,000
Yêu cầu nâng cấp cấp độ
Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng 900,000,000

Lợi ích Cao cấp
Người quản lí Quan hệ YES
Nâng Cấp tiền thưởng 10,000,000
Tiền thưởng Sinh nhật 4,800,000
Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày YES
Giảm giá Hàng ngày
Sách thể thao 1.00%
Sòng bạc Trực tuyến 1.00%
Trò chơi 1.00%
Tiền thưởng hoàn trả tuần
Sách thể Thao 10%
Sòng bài Trực tuyến 10%
Trò chơi 10%
yêu cầu thành viên câu lạc bộ cao cấp
Tổng số tiền gửi hàng tháng 1,000,000,000
Yêu cầu nâng cấp cấp độ
Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng 2,000,000,000